Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  השכרת מבנה 25 בנמל ת"א

השכרת מבנה 25 בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 16/2017 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום א' ה-22/11/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 18/09/2017
תאריך פקיעה: 22/11/2017
סוג מודעה:
נושאים: השכרת מבנה 25 בנמל ת"א
סטטוס: לא פעיל