Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  שדרוג רצועת החוף

שדרוג רצועת החוף

מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2017 לבינוי, שדרוג, שיפוץ וחידוש בשטח טיילת תל אביב - יפו.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים, עד לא יאוחר מיום א' ה-19/7/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסנה לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 19/06/2017
תאריך פקיעה: 19/07/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: שדרוג רצועת החוף שלב ה'
סטטוס: לא פעיל