Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה 8 בנמל ת"א

הפעלת מבנה 8 בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2019 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ה' ה-2.5.2019 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 04/03/2019
תאריך פקיעה: 02/05/2019
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה 8 בנמל ת"א
סטטוס: לא פעיל