Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה בנמל ת"א

הפעלת מבנה בנמל ת"א

מכרז פומבי דו שלבי מס' 24/2018 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום ג' ה-23.10.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 28/08/2018
תאריך פקיעה: 23/10/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה בנמל ת"א
סטטוס: לא פעיל