Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה 23 בנמל תל-אביב

מבנה 23 בנמל תל-אביב

מכרז פומבי דו שלבי מס' 3/2018 להענקת זכות שימוש בקומה השנייה של מבנה 23 בנמל תל אביב

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים עד לא יאוחר מיום ד' ה-28.2.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 08/01/2018
תאריך פקיעה: 28/02/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה 23 בנמל תל-אביב
סטטוס: לא פעיל