Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת קיוסק בנמל יפו

הפעלת קיוסק בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2018 להפעלת קיוסק/מזנון במבנה ברציף העלייה השנייה בנמל יפו.

את ההצעה על נספחיה, ב-2 מעטפות נפרדות כפי שיפורט בהמשך, יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, במעטפה סגורה ועליה הכיתוב "מכרז פומבי דו שלבי מס' 12/2018 להפעלת קיוסק/מזנון במבנה ברציף העלייה השנייה בנמל יפו." עד לא יאוחר מיום ד' ה-6.3.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 05/02/2018
תאריך פקיעה: 06/03/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת קיוסק/מזנון בנמל יפו
סטטוס: לא פעיל