Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  הפעלת מבנה בנמל יפו

הפעלת מבנה בנמל יפו

מכרז פומבי דו שלבי מס' 27/2018 להפעלה וניהול של נכס מס' D3 בקומת הקרקע  של מחסן מס' 1 בנמל יפו.

את ההצעה לשלב הראשון ואת הצעת המחיר יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום א' ה-1.7.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 10/06/2018
תאריך פקיעה: 01/07/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: הפעלת מבנה בנמל יפו
סטטוס: לא פעיל