Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  קבלת מתן שירותי פרסום ותקשורת

קבלת מתן שירותי פרסום ותקשורת

חברת אתרים בחוף תל-אביב - חברה לפתוח אתרי תיירות בתל-אביב-יפו בע"מ מזמינה את הציבור להציע הצעות במכרז פומבי לקבלת מתן שירותי פרסום ותקשורת, לרבות תכנון וביצוע אסטרטגיה שיווקית ובניית תכנית פרסום אופרטיבית הנגזרת ממנה, הכנת כל חומרי הפרסום הנדרשים, פיתוח ערוצי פרסום חדשים, פעילות בערוצי הדיגיטל וניהול תוכן באתר האינטרנט והרשתות החברתיות, הכנת קמפיינים פרסומיים על כל שלביהם, הכול כמפורט במסמכי המכרז.
מסמכי המכרז מצ"ב והם ניתנים לעיון / רכישה במשרדי חברת אתרים, ברחוב הארבעה 21, קומה 6 תל-אביב. במועדים המצויינים במסכמי המכרז.
למען הסר ספק יובהר כי אין בפרסום האמור לגרוע מהחובה של מציעים במכרז לרכוש את המכרז בהתאם להוראות המכרז.
תאריך פרסום: 09/01/2014
תאריך פקיעה: 09/02/2014
סוג מודעה: מכרז
נושאים: קבלת מתן שירותי פרסום ותקשורת
סטטוס: לא פעיל