Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  רכישת כלי שייט למרינה תל-אביב

רכישת כלי שייט למרינה תל-אביב

הנכם מוזמנים להציע הצעות במכרז פומבי דו-שלבי מס' 12/2016, לרכישת כלי שייט לשימוש החברה שיעגון במרינה תל-אביב.

את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי אתרים ברחוב הארבעה 21 ת"א, עד לא יאוחר מיום 8/1/2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 15/11/2016
תאריך פקיעה: 08/01/2017
סוג מודעה: מכרז
נושאים: רכישת כלי שייט למרינה תל-אביב
סטטוס: לא פעיל