Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  עדכון מועדים

עדכון מועדים

אוצר מפעלי ים בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 4/2017 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל-אביב

אוצר מפעלי ים בע"מ מתכבדת להודיע הארכת המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז עד ל-14.6.2017 בשעה 15:30 ועל דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ל-15.6.2017 בשעה 12:00. הצעות שלא יוכנסו לתיבת המכרזים עד למועד זה יידחו על הסף ולא ידונו.

לאור הדחייה, מועד תחילת תקופת השימוש יידחה ל-1.8.2017 ומועד סיום תקופת השימוש יידחה בהתאמה.

אין דחייה בשאר מועדי המכרז ובכלל זה אין דחייה במועד תוקף הערבות הבנקאית והוא יישאר ה-31.8.2017.

תאריך פרסום: 15/05/2017
תאריך פקיעה: 14/06/2017
סוג מודעה: פרסום
נושאים: עדכון מועדים
סטטוס: לא פעיל