Eng

פרסום מכרזים

דף הבית  :  מכרזים  :  פרסום מכרזים  :  מבנה 23 ביריד המזרח בנמל

מבנה 23 ביריד המזרח בנמל

מכרז פומבי דו שלבי מס' 21/2018 להענקת זכות שימוש במבנה בנמל תל אביב.

את ההצעה יש להפקיד בתיבת המכרזים שבמשרדי חברת אתרים ברחוב הארבעה 21  ת"א (בניין פלטיניום), קומה 6, עד לא יאוחר מיום א' ה-10.6.2018 בשעה 12:00. הצעות שלא תוכנסה לתיבה עד למועד זה לא ידונו.

תאריך פרסום: 22/04/2018
תאריך פקיעה: 10/06/2018
סוג מודעה: מכרז
נושאים: מבנה 23 ביריד המזרח בנמל
סטטוס: לא פעיל