Eng

החלטות

דף הבית  :  מכרזים  :  החלטות

 

 1. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.8.19 - לחצו לקריאה

 2. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.8.19 - לחצו לקריאה

 3. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.2.19 - לחצו לקריאה

 4. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.1.19 - לחצו לקריאה

 5. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.1.19 - לחצו לקריאה

 6. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 6.8.18 - לחצו לקריאה

 7. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 - לחצו לקריאה

 8. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 - לחצו לקריאה

 9. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 - לחצו לקריאה

 10. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 - לחצו לקריאה

 11. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 18.6.18 - לחצו לקריאה

 12. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.5.18 - לחצו לקריאה

 13. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 14.5.18 - לחצו לקריאה

 14. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה –מיום 19.3.18 - לחצו לקריאה

 15. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 - לחצו לקריאה

 16. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 - לחצו לקריאה

 17. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 19.2.18 - לחצו לקריאה

 18. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 18/9/17 - לחצו לקריאה

 19. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

 20. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

 21. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 14/8/17 - לחצו לקריאה

 22. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 13/6/17 - לחצו  לקריאה

 23. הודעה על אישור מועצת העיר על עשייה במקרקעין ברשות איתנה מיום 17.6.19 -  לחצו  לקריאה