Eng

ISO

דף הבית  :  קבוצת אתרים  :  ISO

ISO

חברת אתרים בחוף תל אביב בע"מ מוסמכת:

לתקן ISO 9001 :2015 למערכת ניהול איכות מאושרת. 
תקן ISO 14001 :2015 למערכת ניהול סביבתי מאושרת.

עבודה על-פי התקן מאפשרת יישום של תרבות ארגונית מוכוונת איכות ומביאה לשיפור איכות השירות ללקוחות, תוך פיתוח בקרה של תהליכי העבודה בחברה. פיתוח של נוהלי איכות מוסיף בסיס חשוב של נורמות ושיטות עבודה, היוצרות מחויבות לאיכות, למצוינות ולשיפור מתמיד של רמת השירות.

האישור תקף לפעולות הבאות: פיתוח, ייזום וניהול מתחמים, נכסים, פרויקטים ומעגנות בתל אביב-יפו